ALGEMENE VOORWAARDEN La Flamme WEBSHOP
Deze website is eigendom van La Flamme
Maatschappelijke zetel:
La Flamme
Huttekenstraat 19
1880 Kapelle op den Bos
België
E-mailadres: ?
Ondernemingsnummer: BTW BE 0720.550.543

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op La Flamme shop en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Op de Algemene Voorwaarden van La Flamme is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

DEFINITIE
Werkdagen zijn het geheel van van alle kalenderdagen met uitsluiting van de zondagen en wettelijke feestdagen.

AANKOOP EN BETALING
De overeenkomst tussen La Flamme en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door La Flamme gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
La Flamme behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders..
La Flamme bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht.
Betaling van producten gekocht bij La Flamme geschiedt uitsluitend per voorgestelde betaalmiddelen.
De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.
In geval van niet tijdige betaling is La Flamme bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen
De Algmene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.
LEVERING EN LEVERTIJDEN
De door La Flamme opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.
Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
La Flamme levert in volgende landen: België, ???
Levering geschiedt uitsluitend per koerierdienst tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen. Contactgegvens van de Koerierdienst kan u vinden op volgende website: ???
De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.
PRODUCTINFORMATIE
Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. La Flamme is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. La Flamme doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal La Flamme u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.
De producten aangeboden door La Flamme voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.
Het is mogelijk dat La Flamme op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. La Flamme is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.
BEDENKTIJD (ZICHTTERMIJN) EN RETOURNEREN
Voor alle producten gekocht bij La Flamme heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen.
Deze periode gaat in op het moment van in ontvangstname door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.
Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. Voor meer informatie over het annuleren of retourneren van uw bestelling kan u contact opnemen met ???
De goederen dient u onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst retourneren. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.
La Flamme betaalt u het complete aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug.
Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende vezendkosten.
Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:
Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is heeft u logischerwijs geen recht op het verzakingsrecht van zeven werkdagen.
Wanneer een product zichtbaar gedragen is of op andere wijze is beschadigd vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.
Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres:
La Flamme
Huttekenstraat 19
1880 Kapelle op den Bos
België
GARANTIEBEPALINGEN
La Flamme volgt de officiële garantierichtlijnen.

GEBREKEN
U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:
Werden de juiste goederen geleverd?
Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?
Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na levering aan La Flamme te melden.
Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk per e-mail te melden aan La Flamme.
De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van La Flamme.
OVERMACHT
Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Indiegroup geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor La Flamme niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
La Flamme heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat La Flamme haar verbintenis had moeten nakomen.

PRIJZEN
Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW. De verzendingskosten worden apart vermeld.
Als La Flamme met u een bepaalde prijs overeenkomt, is La Flamme niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan La Flamme of rechthoudende derden.

VRAGEN EN KLACHTEN
Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
La Flamme behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.
GESCHILLEN
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
La Flamme levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal La Flamme de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
La Flamme kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. La Flamme geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

La Flamme kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
La Flamme verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.